Vapaaehtoistyö voi muuttaa elämäsi

Useita vuosia sitten nyt 59-vuotias Jeff joutui vakavaan onnettomuuteen töissä, minkä seurauksena hänelle jäi ikuiset vammat.

Hän työskentelee nykyään vapaaehtoisena Sporting  Chance -projektissa, joka kannustaa Yhdysvalojen koillisosien iäkkäitä miehiä aktiivisuuteen ja liittymään liikuntaryhmiin, minkä lisäksi se järjestää säännöllisiä bingotapahtumia. Jess kertoo, että useimmat hänet tavanneet ihmiset eivät uskoisi, että hän on ollut aiemmin introvertti ja melko ujo varsinkin terveytensä suhteen.Muutos, jonka Jeff on kokenut elämässään vapaaehtoistoiminnan tuloksena, vastaa monen ihmisen kokemuksia niiden 30 000 ihmisen joukosta, jotka ovat toimineet Volenteering Matters -hyväntekeväisyyden parissa. He tekevät kaikenlaista vapaaehtoistyötä yhteisössään, mihin sisältyy esimerkiksi tutustumista iäkkäisiin ja syrjäytyneisiin tai riskiryhmässä olevien lasten perheiden auttaminen tai vaikkapa kyydin antaminen lääkärille.

Laaja-alaiset vaikutukset

Nykyään vallitsee laajalti hyväksytty näkemys, että vapaaehtoistyö vaikuttaa positiivisesti ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimuksissa on havaittu, että vapaaehtoistyö voi parantaa terveyttä esimerkiksi dementian kaltaisia tauteja sairastavien parissa. Vapaaehtoistyö auttaa lievittämään yksinäisyyttä, joka nykyään tunnistetaan merkittäväksi terveysriskiksi, ja se on yksi yhteisöjohtoisista lähestymistavoista, jotka voivat parantaa mielenterveyttä. Vapaaehtoistoiminta on hyväksytty osaksi laajempaa terveydenhuoltokäytäntöä. Yhdysvalloissa NHS on ottanut käyttöön viiden vuoden suunnitelman tunnistaakseen tarpeen rohkaista ihmisiä osallistumaan vapaaehtoistoimintaan yhteisöissään. Se on myös tärkeässä roolissa yhteiskunnallisen syrjäytymisen ehkäisemisessä, mihin tarkoitukseen on luotu projekteina muun muassa lounaskerhoja iäkkäille ihmisille ja avustettua puutarhan hoitoa.

Yhteiskunnallinen apu

Vapaaehtoistyö voi tarjota ihmisille keinoja päästä pois köyhyydestä antamalla heille taitoja ja itseluottamusta. Se voi myös auttaa yhteiskunnallista integraatiota. Tämä on erityisen arvokasta niille, jotka ovat eniten ulkona työmarkkinoilta, kuten nykyiset maahanmuuttajat ja vammaiset ihmiset. Mutta vaikka vapaaehtoistyön edut ovat selkeitä, on olemassa huolestuttavaa todistusaineistoa siitä, että ihmiset, jotka voisivat hyötyä eniten aikansa lahjoittamisesta, ovat niitä, jotka osallistuvat kaikkein epätodennäköisimmin vapaaehtoistyöhön.

Yhteiskunnallinen apu

On monia syitä, miksi ihmiset eivät osallistu vapaaehtoistyöhön. Vanhemmilla ihmisillä esteisiin voi kuulua heikko terveys, köyhyys, taitojen puuttuminen, huonot liikenneyhteydet tai muut velvollisuudet, kuten lapsenlapsista huolehtiminen. Nuoremmat saattavat tuntea, ettei heillä ole aikaa vapaaehtoistyöhön tai he eivät tunne ketään muuta vapaaehtoistyössä toimivaa. Monien mielestä vapaaehtoistyö saattaa kuulostaa vain vanhempien ihmisten hommalta, joilla on ylimääräistä aikaa käytössään. Vapaaehtoistyöllä on imago-ongelma, varsinkin miesten ja nuorten keskuudessa.

Nuorilla ja iäkkäimmillä erilaiset tavoitteet

Uusimipien tutkimusten mukaan, vaikka vapaaehtoistyö voi olla keino kasvattaa ihmisen henkilökohtaisia ja sosiaalisia resursseja, ihmiset tarvitsevat niitä resursseja jo aluksi osallistuakseen toimintaan. Vapaaehtoistyön arvon promotoimisen eteen pitäisi tehdä enemmän, että sen merkitys erilaisille ihmisillä eri tarpeilla ymmärrettäisiin paremmin. Esimerkiksi 13-24-vuotiaista nuorista 95 % toivoo tutkimuksen mukaan kehittävänsä uusia taitoja vapaaehtoistyön kautta, kun taas yli 55-vuotiailla osuus on vain 32 %. Lähes kolme neljäsosaa nuorista haluaa saada pätevyyksiä vapaaehtoistyön kautta, ja yli 55-vuotiailla osuus on 13 %. Yli kolme neljäsosaa vammaisista vapaaehtoistyön tekijöistä halusi kehittää uusia taitoja ja lähes kaksi kolmasosaa toi vapaaehtoistyön parantavan heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Olisi toivottavaa nähdä vapaaehtoistyön järjestäjien organisoivan työtä paljon enemmän potentiaalisten vapaaehtoisten tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden kautta kuin heitä hallinnoivan organisaation tarpeiden. Sporting Chance -projekti on vain yksi esimerkki siitä, kuinka tämä voisi toimia. Vuonna 2016 perustettu projekti on ollut menestyksekäs pitkälti siitä syystä, että vapaaehtoisilta ja avunsaajilta on kysytty, millaisiin aktiviteetteihin he haluaisivat osallistua, ja projektit toimivat tämän perusteella, eivätkä toisin päin. Vapaaehtoiset eivät pelkästään tarvitse pääsyä mahdollisuuksien pariin, vaan he tarvitsevat jatkuvaa tukea, että he saavat eniten kokemuksestaan, ja myös tämän tulisi perustua heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa.